Στις σελίδες αυτές παρέχονται ελέυθερα μοντελιστικές προσεγγίσεις & τεχνικές που αφορούν στην κατασκευή ξύλινων καραβιών υπό κλίμακα. Οι εν' λόγω τεχνικές, προτείνονται στο πλάισιο να βοηθήσουν το νέο μοντελιστή ή ακόμη για να γεννήσουν νέες ιδέες.